Zabbix All-in-One
Monitor Platform

Zabbix journey more than .....

0 %
Opensource and free
0 +
Installation world wide
> 0
Years of experience

Zabbix Monitor Platform

เป็นโซลูชั่นการตรวจสอบการทำงานของระบบ IT Infrastructure ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบทั้ง Hardware Infrastructure, Server, Network Devices, Operating System (OS), Storage, Security, Virtualization, Cloud, Web Application และ IoT Devices ได้จากระบบเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบระบบทั้งหมดในองค์กรได้อย่างครอบคลุม และ ด้วยประสบการณ์ในการพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 13 ปี ทำให้ Zabbix ได้มีการพัฒนาส่วนเสริมต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลายที่ตอบโจทย์การ Monitor ระบบได้ด้วยราคาประหยัด ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น และ มีความน่าเชื่อถือสูงอีกทั้งยังรองรับการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ที่ผิดปกติ รวมทั้งสามารปรับแต่งค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ หรือ สิ่งที่ต้องการตรวจสอบได้